You are about to leave the Clinical Value website now.

Cancel

Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Hepatocellular Carcinoma (2019 Edition)

Quick Summary

Primary liver cancer, of which around 90% are hepatocellular carcinoma in China, is the fourth most common malignancy and the second leading cause of tumor-related death, thereby posing a significant threat to the life and health of the Chinese people.

Since the publication of Guidelines for Diagnosis and Treatment of Primary Liver Cancer (2017 Edition) in 2018, additional high-quality evidence has emerged with relevance to the diagnosis, staging, and treatment of liver cancer in and outside China. This updated 2019 Edition was written by more than 70 experts in the field of liver cancer in China. They reflect the real-world situation in China regarding diagnosing and treating liver cancer in recent years.

Most importantly, the new guidelines were endorsed and promulgated by the Bureau of Medical Administration of the National Health Commission of the People’s Republic of China in December 2019.

Authors: Jian Zhou, Huichuan Sun, Zheng Wang, Wenming Cong, Jianhua Wang, Mengsu Zeng, Weiping Zhou, Ping Bie, Lianxin Liu, Tianfu Wen, Guohong Han, Maoqiang Wang, Ruibao Liu, Ligong Lu, Zhengang Ren, Minshan Chen, Zhaochong Zeng, Ping Liang, Changhong Liang, Min Chen, Fuhua Yan, Wenping Wang, Yuan Ji, Jingping Yun, Dingfang Cai, Yongjun Chen, Wenwu Cheng, Shuqun Cheng, Chaoliu Dai, Wenzhi Guo, Baojin Hua, Xiaowu Huang, Weidong Jia, Yaming Li, Yexiong Li, Jun Liang, Tianshu Liu, Guoyue Lv, Yilei Mao, Tao Peng, Weixin Ren, Hongcheng Shi, Guoming Shi, Kaishan Tao, Wentao Wang, Xiaoying Wang, Zhiming Wang, Bangde Xiang, Baocai Xing, Jianming Xu, Jiamei Yang, Jianyong Yang, Yefa Yang, Yunke Yang, Shenglong Ye, Zhengyu Yin, Bixiang Zhang, Boheng Zhang, Leida Zhang, Shuijun Zhang, Ti Zhang, Yongfu Zhao, Honggang Zheng, Jiye Zhu, Kangshun Zhu, Rong Liu, Yinghong Shi, Yongsheng Xiao, Zhi Dai, Gaojun Teng, Jianqiang Cai, Weilin Wang, Xiujun Cai, Qiang Li, Feng Shen, Shukui Qin, Jiahong Dong, Jia Fan

You May Also Like

HCC Surveillance in China: A Journey Towards Improving Patient Care and Outcomes

Read More
13 May 2024

No woman left behind: Increasing access to testing for cervical cancer elimination

Read More
13 May 2024

Advancing women’s health: Project Teal drives cervical cancer screening in Hong Kong

Read More

SHARE

Be the first to receive updates, event opportunities, and thought leadership insights.